(098) 035-78-13
готовых проектов домов онлайн!

Ліцензійні умови


Ліцензійні умови // Будмайстер. 2002. №3. C.34-35

1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) розроблені на виконання Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги провадження будівельної діяльності.
1.3. Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання, які виконують види робіт, визначені у додатку.
1.4. Реалізацію державної політики у сфері ліцензування будівельної діяльності здійснюють Держпідприємництво України, а також:
- Держбуд України, який здійснює ліцензування суб'єктів господарської діяльності, що провадять (мають намір провадити) будівельну діяльність на території України, за межами України відповідно до Угоди про взаємне визнання ліцензій, які видаються ліцензійними органами держав - учасниць СНД, підписаної 27.03.97 і ратифікованої Верховною Радою України 05.03.98 за № 193/98-ВР, а також спільних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями;
- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, які здійснюють ліцензування суб'єктів господарської діяльності, що провадять будівельну діяльність у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

2. Вимоги до провадження господарської діяльності з виконання вишукувальних робіт для будівництва
Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність з виконання вишукувальних робіт для будівництва за таких умов:
2.1. Організаційних:
- наявність організаційно-функціональної структури підприємства з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб;
- укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації;
- наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів, згідно з переліком чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва, затвердженим наказом Держбуду України від 21.12.98 №295;
- наявність метрологічного забезпечення робіт;
- впроваджені системи якості продукції суб'єкта господарювання згідно з вимогами ДСТУ ISO серії 9000 на польових, лабораторних та камеральних роботах.
2.2. Кваліфікаційних:
- до керівника підприємства: повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;
- до інженера-геолога:
повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією для магістра не менше 8 років, спеціаліста - не менше 10 років;
- до інженера-геодезиста (топограф): повна вища освіта відповідного напрямку підготовки. Стаж роботи за професією для магістра 8 років, спеціаліста - 10 років;
- до інженера-гідрогеолога:
повна вища освіта відповідного напрямку підготовки. Стаж роботи за професією для магістра - 8 років, для спеціаліста - 10 років.
2.3. Технологічних:
- виконання робіт здійснювати згідно з діючими в Україні нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ);
- дотримуватися вимог із забезпечення охорони навколишнього середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000;
- дотримуватися вимог із забезпечення техніки безпеки та охорони праці.

3. Вимоги до провадження господарської діяльності з виконання проектних робіт для будівництва
Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність з виконання проектних робіт для будівництва за таких умов:
3.1. Організаційних:
- наявність організаційно-функціональної структури підприємства з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб;
- укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і працівниками необхідних професій та кваліфікації;
- укомплектованість підприємства обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження виробничого процесу;
- наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації; нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного нормоконтролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;
- наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів, згідно з переліком чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва, затвердженим наказом Держбуду України від 21.12.98 № 295;
- впровадження системи якості продукції суб'єкта господарювання на всіх етапах її виробництва згідно з вимогами ДСТУ ISO серії 9000.
3.2. Кваліфікаційних:
- до керівника підприємства: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;
- до головного інженера: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років;
- до головного архітектора: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років;
- до головного архітектора проекту, головного інженера проекту: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
3.3. Технологічних:
- виконання робіт здійснювати згідно з діючими в Україні нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ);
- дотримуватися вимог із забезпечення охорони навколишнього середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000;
- дотримуватися вимог із забезпечення техніки безпеки та охорони праці.
4. Вимоги до провадження господарської діяльності із зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництва та монтажу інженерних і транспортних мереж.
Суб'єкти господарювання здійснюють будівельну діяльність за таких умов:
4.1. Організаційних:
- наявність організаційно-функціональна структури підприємства з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб;
- укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації;
- наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів, згідно з переліком чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва, затвердженим наказом Держбуду України від 21.12.98 № 295;
- наявність засобів вимірювань, методик, інструкцій, які необхідні для перевірки встановлених параметрів продукції і технологічних oпeрацій;
- забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН, ДСТУ, СНиП на конкретні види робіт;
- впровадження системи якості продукції суб'єкта господарювання на всіх етапах її виробництва згідно з ДСТУ ISO серії 9000.
4.2. Кваліфікаційних:
- до керівника підприємства: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;
- до головного інженера: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років;
- до начальника будівельної дільниці: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного
Перелік видів робіт провадження будівельної діяльності

Перелік
1.00.00 ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ
1.01.00 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ
1.01.01 Вибір майданчиків будівництва
1.01.02 Бурові роботи
1.01.03 Гірничі роботи
1.01.04 Польові дослідно-фільтраційні роботи
1.01.05 Польові дослідження властивостей ґрунтів
1.01.06 Геофізичні роботи
1.01.07 Лабораторні дослідження властивостей ґрунтів
1.01.08 Лабораторні дослідження властивостей води
1.01.09 Стаціонарні гідрогеологічні спостереження
1.01.10 Проектування водозаборів з підземних джерел
1.02.00 ІНЖЕНЕРНО - ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ
1.03.00 ЕКОЛОГО - ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ
1.03.01 Дослідження літосфери
1.03.02 Дослідження гідросфери
1.04.00 СКЛАДАННЯ ЗВІТУ

2.00.00 ПРОЕКТНІ РОБОТИ
2.01.00 Розроблення містобудівної документації
2.01.01 Регіонального планування
2.01.02 Планування і забудови населених пунктів
2.01.03 Транспортної інфраструктури населених пунктів
2.01.04 Інженерної інфраструктури населених пунктів, захисту територій, цивільної оборони
2.01.05 Схем розміщення окремих об'єктів
2.01.06 Схем розвитку транспортних вузлів та комунікацій
2.01.07 Схем розміщення та формування житлового району мікрорайону, кварталу, житлового комплексу)
2.02.00 Архітектурне та будівельне проектування
2.02.01 Житлових будівель
2.02.02 Громадських будівель та споруд
2.02.03 Будівель та споруд промислових підприємств
2.02.04 Будівель та споруд сільськогосподарського призначення
2.02.05 Спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення та об'єктів правоохоронних органів
2.02.06 Інженерних споруд
2.02.07 Транспортних споруд
2.02.08 Гідротехнічних споруд
2.02.09 Енергетичних споруд
2.02.10 Реставрація і відновлення пам'яток архітектури
2.02.11 Обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій
2.03.00 КОНСТРУЮВАННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА КЛАСАМИ І УМОВАМИ БУДІВНИЦТВА
2.03.01 Кам'яних та армокам'яних
2.03.02 Бетонних, залізобетонних, армоцементних
2.03.03 Металевих
2.03.04 Звичайної і клеєної деревини та комбінованих
2.03.05 Інших конструкцій (у т.ч. із застосуванням пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, композитних матеріалів тощо)
2.04.00 Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем І СПОРУД
2.04.01 Водопроводу та каналізації
2.04.02 Опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
2.04.03 Холодопостачання
2.04.04 Газопостачання та газоустаткування
2.04.05 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення
2.04.06 Автоматизації і КВП
2.04.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
2.05.00 Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд
2.05.01 Водопостачання
2.05.02 Каналізації
2.05.03 Теплових
2.05.04 Газопостачання
2.05.05 Електропостачання та електрообладнання
2.05.06 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем
2.05.07 Електроосвітлення
2.06.00 розроблення спеціальних розділів проектів
2.06.01 Оцінки впливу на оточуюче середовище
2.06.02 Охорони праці
2.06.03 Антикорозійного захисту
2.06.04 Проектування організації будівництва
2.06.05 Виконання будівельних робіт
2.07.00 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЕКТІВ
2.07.01 Паливно-енергетичного комплексу
2.07.02 Машинобудування, верстато- та приладобудування
2.07.03 Будіндустрії і будматеріалів
2.07.04 Зв'язку і комунікацій
2.07.05 Транспорту
2.07.06 Металургії
2.07.07 Обробної промисловості
2.07.08 Агропромислового комплексу
2.07.09 Комунального господарства
2.07.10 Освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу
2.07.11 Місцевої, легкої і текстильної промисловості

3.00.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, БУДІВНИЦТВО ТА МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ І ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ
3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ І ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
3.01.01 Насипних ґрунтових конструкцій
3.01.02 Ущільнення та заміна ґрунтів
3.01.03 Будівельного водозниження
3.01.04 Закріплення слабких ґрунтів
3.01.05 Підводно-технічних
3.01.06 Гірничопрохідницьких та тунельних
3.01.07 Із застосуванням опускних колодязів та кесонів
3.01.08 Фундаментів
3.01.09 Металевих конструкцій будівель і споруд
3.01.10. Бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд
3.01.11 Збірних бетонних та залізобетонних конструкцій будівель і споруд
3.01.12 Із дрібноштучних виробів
3.01.13 Дерев'яних
3.01.14 Металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів
3.01.15 Скління
3.01.16 Штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд
3.01.17 Облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд
3.01.18 Конструкцій підлог
3.01.19 Конструкцій покрівель
3.01.20 Реставраційні роботи
3.02.00 Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем
3.02.01 Водопостачання
3.02.02 Каналізації
3.02.03 Теплових внутрішньоквартальних, внутрішньомайданчикових і гарячого водопостачання
3.02.04 Газопостачання
3.02.05 Магістральних трубопроводів та обладнання
3.02.06 Електропостачання
3.02.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
3.02.08 Електроосвітлення
3.03.00 МОНТАЖ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, ПРИЛАДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
3.03.01 Опалення
3.03.02 Водопроводу та каналізації
3.03.03 Газопостачання та газообладнання
3.03.04 Вентиляції і кондиціонування повітря
3.03.05 Електропостачання, електроосвітлення
3.03.06 Зв'язку, радіо, телебачення, інформаційних
3.03.07 Автоматизації та КВП
3.04.00 ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЙ, УСТАТКУВАННЯ ТА МЕРЕЖ
3.04.01 Гідроізоляційний
3.04.02 Теплоізоляційний
3.04.03 Антикорозійний
3.04.04 Електричний та електрохімічний
3.05.00 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ
3.05.01 Залізничних колій
3.05.02 Дорожніх основ та покриттів
3.05.03 Основ та покриттів посадочних смуг та вертодромів
3.06.00 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
3.07.00 ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
 
Поиск проекта:
Поиск проекта по коду:


НАШИ ПРОЕКТЫ
НАШИ ПРОЕКТЫ | проектов домов
Проект недели
Проект недели | проектов домов
Код: 020-10
Общая площадь: 247.31 м.кв
Жилая площадь: 98.22 м.кв
 
Проект месяца
Проект месяца | проектов домов
Код: Z99
Общая площадь: 126.9 м.кв
 
Стоимость: 16875 грн.
Проект года 1
Проект года 1 | проектов домов
Код: Zx24
Общая площадь: 166.1 м.кв
 
Стоимость: 21875 грн.
Проект года 2
Проект года 2 | проектов домов
Код: h-217
Общая площадь: 217.45 м.кв
Жилая площадь: 109.87 м.кв
 
Проект года 3
Проект года 3 | проектов домов
Код: 005-08
Общая площадь: 260 м.кв
Жилая площадь: 124 м.кв