(098) 035-78-13
готовых проектов домов онлайн!

Наказ Мінекономіки України

Наказ Мінекономіки України від 04.12.2000 р. №264 "Про затвердження Порядку розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" // Дебет-Кредит. Документы для работы . 2001 . 15 января 2001 (№ 3) . С. 83-86

Про затвердження Порядку розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Наказ Мінекономіки України від 04.12.2000 р. №264

Зареєстрований в Мін'юсті України 18.12.2000 р. за №919/5140
Чинний з 29.12.2000 р.

Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 року №1490-III* та Постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" наказую:
1. Затвердити Порядок розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, що додається.
2. Встановити, що розгляд скарг постачальників (виконавців) щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевих бюджетів, здійснюється відповідно Міністерством економіки Автономної Республіки Крим та економічними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у порядку, установленому цим наказом.
3. Управлінню державних закупівель (Обушко Н. М.) та головному юридичному управлінню (Медвецький А. Т.) забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього наказу в Мін'юсті.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МЗЕЗторгу від 29.07.97 р. №378-1 "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України скарг постачальників (підрядчиків) щодо організації і проведення міжнародних торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) іноземного походження".
5. Управлінню державних закупівель (Обушко Н. М.) забезпечити опублікування цього наказу в інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника департаменту економіки оборони, правоохоронної діяльності, техногенної безпеки та державних закупівель.
7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації у Мін'юсті.

Міністр економіки В. РОГОВИЙ

Примітки:
* Закон України від 22.02.2000 р. №1490-III "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" див. у "ДК" №16/2000.

Порядок розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Затверджений наказом Мінекономіки України від 04.12.2000 р. №264. Зареєстрований в Мін'юсті України 18.12.2000 р. за №919/5140
Чинний з 29.12.2000 р.

СУТТЄВО
Порядок містить незаконні обмеження щодо прав постачальників (виконавців) оскаржувати дії виконавців при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Зокрема, скарга мусить надсилатися лише поштою. Також скарга має бути викладена на офіційному бланку організації постачальника (виконавця).
Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень розділу VII "Оскарження щодо застосування процедур закупівель" Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 року №1490-III та пункту 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1469 "Про систему державних закупівель".1
1. Будь-який постачальник (виконавець), який має аргументовані підстави вважати, що під час організації та/або проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти замовником було порушено вимоги щодо її здійснення, установлені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", що прямо спричинило постачальнику (виконавцю) збитки або може їх спричинити, має право оскаржити такі рішення, дії або бездіяльність у Міністерстві економіки (далі - Міністерство) відповідно до цього Порядку.
2. Відповідно до частини 2 статті 36 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" скарга не приймається до розгляду, якщо її предметом є:
вибір процедури здійснення закупівлі;
застосування замовником положень статті 6 цього Закону;
рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
3. Скарга має надсилатися до Міністерства поштою. Днем подання скарги вважається дата реєстрації вхідних документів у Міністерстві.
4. Скарга має бути викладена українською мовою на офіційному бланку організації постачальника (виконавця) з відповідними реквізитами, підписом відповідальної посадової особи та печаткою організації постачальника (виконавця).
У разі якщо скарга подається фізичною особою (суб'єктом господарювання), наявність офіційного бланку не є обов'язковою.
5. Скарга повинна містити:
а) відомості про постачальника (виконавця) - офіційну назву, місцезнаходження, поштову адресу, телефони;
б) відомості про замовника - офіційну назву, місцезнаходження, поштову адресу, телефони;
в) відомості про процедури закупівлі - назву процедури, предмета закупівлі, місце проведення процедур закупівлі;
г) викладення змісту підстав, через які вона подається;
р) документально підтверджені докази того, що такі підстави мали місце, або посилання на наявність, точну назву і місцезнаходження таких доказів, якщо вони згідно з частиною другою статті 17 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" є конфіденційними документами.
Постачальник (виконавець) має право включати до скарги і іншу інформацію, яка має відношення до предмета скарги.
Відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у скарзі, несе постачальник (виконавець) відповідно до чинного законодавства України.
6. Відомості про прийняті на розгляд документи заносяться в журнал приймання та видавання матеріалів щодо проведення процедур оскаржень та в комп'ютерну інформаційну базу обліку, після чого документи, у разі потреби, направляються на розгляд (експертизу) до відповідних управлінь Мінекономіки, до компетенції яких відносяться питання, порушені у скарзі. На листі-зверненні постачальника (виконавця) проставляється дата приймання.
7. Скарга не розглядається:
а) якщо скарга по суті не стосується питань, викладених у розділах II - VI Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";
б) якщо скарга не містить ознак, передбачених частиною першою статті 36 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";
в) якщо скарга не містить інформації і доказів, зазначених у підпунктах а - р пункту 5 цього Порядку;
г) якщо скаргу подано з порушенням вимог пункту 4 цього Порядку;
р) якщо скаргу за тим же предметом (щодо тих же дій (фактів бездіяльності) замовника) подано на розгляд замовнику до дня подання скарги до Міністерства.
8. Скарга залишається без розгляду згідно з частиною другою статті 37 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", якщо її було подано пізніше ніж через 15 календарних днів з дня настання підстави для скарги.2
Якщо оскаржується кілька дій (фактів бездіяльності) замовника, то термін подання скарги відраховується від дати останньої за часом такої дії (факту бездіяльності).
9. Рішення про залишення скарги без розгляду приймається Міністерством протягом двох робочих днів з дати отримання скарги. Перевірку скарги на предмет можливості прийняття її до розгляду відповідно до пунктів 7 та 8 цього Порядку проводить управління державних закупівель за погодженням з головним юридичним управлінням Міністерства.
У разі залишення скарги без розгляду Міністерство протягом трьох робочих днів з дати отримання скарги направляє постачальнику (виконавцю) мотивовану письмову відмову за підписом заступника міністра чи керівника департаменту (заступника керівника департаменту у разі відсутності керівника), якому безпосередньо підпорядковано управління державних закупівель, і повертає скаргу.
10. У разі прийняття скарги до розгляду Міністерство письмово протягом 5 календарних днів (лист або факсимільне повідомлення) повідомляє замовника, усіх постачальників (виконавців), яких стосується ця скарга, про факт її подання, зміст, процедуру розгляду (датою повідомлення вважається дата реєстрації вихідного номера повідомлення Міністерства).
11. Залежно від істотності предмета розгляду скарги управління державних закупівель разом з головним юридичним управлінням:
11.1. вивчає обставини, підстави надання скарги, надану замовником на запит Міністерства відповідну інформацію та готує відповідний висновок, який є підставою для прийняття рішення Міністерства, зазначеного у пункті 15 цього Порядку, що затверджується заступником міністра чи керівником департаменту (заступником керівника департаменту у разі відсутності керівника), якому безпосередньо підпорядковане управління державних закупівель;3
11.2. ініціює розгляд скарги відповідною постійно діючою комісією.
Якщо скарга стосується проведення процедури закупівлі, вартість якої дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тисячам євро, то розгляд скарги має здійснюватись постійно діючою комісією.
12. До складу комісії на постійній основі входять посадові особи управління державних закупівель, головного юридичного управління, управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю.
Склад комісії затверджується міністром, головою комісії є керівник департаменту (заступник керівника департаменту у разі відсутності керівника), яким безпосередньо підпорядковане управління державних закупівель.
За потреби до складу комісії розпорядженням її голови можуть включатися працівники управлінь Міністерства (по одному представнику з кожного управління, до компетенції яких відносяться питання, порушені у скарзі).
13. У разі розгляду скарги комісією її голова за поданням управління державних закупівель призначає час і місце слухань з розгляду скарги за участю постачальника (виконавця), який подав скаргу, замовника, уповноважених представників інших постачальників (виконавців), яких стосується ця скарга.
Дата розгляду скарги на комісії повинна призначатися не менше ніж через два робочих дні з дати письмового повідомлення, зазначеного у пункті 10 цього Порядку.
До або під час слухань з розгляду скарги особи, зазначені в цьому пункті, мають право подавати документи, матеріали, коментарі стосовно скарги та її розгляду, запрошувати експертів та надавати експертні висновки.
За результатами слухань з розгляду скарги оформляється протокол розгляду скарги, у якому має бути зазначено:
суть скарги;
викладення перебігу слухань;
мотивовані висновки за результатами слухань;
рішення комісії.
Протокол підписується всіма присутніми членами комісії і затверджується підписом голови комісії. Внесення змін та доповнень до протоколу після його затвердження не допускається.4
За результатами слухань комісія складає відповідне рішення, яке підписується її головою і містить одне з формулювань, зазначених у пункті 15 цього Порядку, та його обгрунтування.
14. На зазначених у пункті 13 цього Порядку слуханнях з розгляду скарги комісією заслуховуються представники постачальника (виконавця), замовника, інших зацікавлених осіб, які зазначені в пункті 13 цього Порядку, експерти (у разі їх присутності), розглядаються подані ними документи, матеріали, коментарі, експертні висновки.
Відсутність на слуханнях з розгляду скарги постачальника (виконавця), який подав скаргу, замовника, уповноважених представників інших постачальників (виконавців), яких стосується ця скарга, запрошених для розгляду відповідно до пункту 10 цього Порядку, не може бути підставою для непроведення слухань або їх відкладення, не перешкоджає і не впливає на прийняте за результатами слухань рішення.
15. За результатами розгляду скарги приймається рішення про:
а) повне або часткове задоволення скарги із зазначенням заходів, які повинні вживатися для врегулювання конфлікту,
або
б) залишення скарги без задоволення із зазначенням причини такого рішення.
16. До або під час розгляду скарги постачальник (виконавець) та замовник можуть дійти взаємної згоди щодо врегулювання конфлікту. У цьому разі між постачальником (виконавцем) і замовником укладається угода, яка належним чином оформлюється та засвідчується Міністерством.
У разі укладення угоди, зазначеної в цьому пункті, будь-які наступні скарги з того самого предмета надалі до розгляду не приймаються.
17. Повне або часткове задоволення скарги може здійснюватися шляхом вжиття заходів, що передбачені частиною сьомою статті 37 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
18. Рішення Міністерства за результатами слухання надається постачальнику (виконавцю) та замовнику протягом трьох робочих днів після прийняття рішення, передбаченого пунктом 14 цього Порядку.
Рішення за скаргою є остаточним і обов'язковим для виконання, якщо замовник або виконавець не звертаються до суду або арбітражного суду, відповідно до частин дев'ятої та десятої статті 37 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
Начальник управління державних закупівель Н. ОБУШКО

Примітки:
1Постанову Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" див. у "ДК" №43/2000.
2Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
3Порядок про це замовчує, але подання скарги зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 календарних днів.
4Якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, замовник або уповноважений орган протягом 15 календарних днів з дня її отримання приймає обгрунтоване рішення.

Комментарий ДК:
Министерство экономики незаконно требует подавать жалобы поставщиков (исполнителей) относительно организации и осуществления процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства только по почте на официальных бланках
Порядок рассмотрения жалоб поставщиков (исполнителей) относительно организации и осуществления процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства, утвержденный приказом Министерства экономики Украины от 04.12.2000 г. №264 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 18.12.2000 г. под №919/514 (далее - Порядок), содержит незаконные ограничения относительно прав поставщиков (исполнителей) обжаловать действия исполнителей при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства.
В частности, жалобу нужно отправлять только по почте. Кроме того, жалоба должна быть изложена на официальном бланке организации поставщика (исполнителя).
В соответствии с пунктом 8 Постановления Кабинета Министров Украины от 27.09.2000 г. №1469 "Об организационных мерах относительно функционирования системы государственных закупок" (см. "Документы для работы" №43/2000), Министерству экономики было поручено разработать в трехмесячный срок порядок подачи и рассмотрения в Министерстве экономики жалоб поставщиков (исполнителей) по поводу нарушения заказчиком процедуры закупки, что и было сделано в Порядке.
В основном Порядок составлен на основе процедуры рассмотрения жалоб, предусмотренной в Разделе VII "Обжалование относительно применения процедур закупок" Закона Украины от 22.02.2000 г. №1490-III "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" (см. "Документы для работы" №16/2000).
Однако Порядок содержит ряд противозаконных требований, которые усложняют подачу и рассмотрение жалобы.
Во-первых. В соответствии с пунктом 3 Порядка, жалобу нужно отправлять в Министерство экономики по почте. Если в отношении юридических лиц такое требование Порядка выглядит вполне законно, то в отношении физических лиц - предпринимателей однозначно нет. Очевидно, Министерству экономики неизвестно о существовании Закона Украины от 02.10.96 г. №393/96-ВР "Об обращениях граждан".
А в соответствии с частью третьей статьи 5 данного Закона, обращение (под обращениями граждан в Законе следует подразумевать изложенные в письменной или устной форме предложения (замечания), заявления (ходатайства) и жалобы) может быть устным (изложенным гражданином и записанным должностным лицом на личном приеме) или письменным, отправленным по почте или переданным гражданином в соответствующий орган, учреждение лично или через уполномоченное им лицо, если эти полномочия оформлены в соответствии с действующим законодательством.
Таким образом, граждане-предприниматели могут свободно, не принимая во внимание требования Порядка, подавать жалобы в канцелярию Министерства экономики лично или через уполномоченное лицо. Вопрос способа подачи важен еще потому, что почта не может 100-процентно гарантировать доставку жалобы, а тем более доставку письма день в день.
А это очень важно, ведь жалоба остается без рассмотрения, согласно части второй статьи 37 Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства", если она была подана позже чем через 15 календарных дней со дня наступления основания для жалобы.
А в соответствии с тем же пунктом 3 Порядка, днем подачи жалобы считается дата регистрации входящих документов в Министерстве.
Поэтому к чему иметь лишние проблемы с почтой, если Закон разрешает предпринимателям обойтись и без нее в таких важных делах, как процедура закупки за государственные средства.
Во-вторых, жалоба должна быть изложена на украинском языке на официальном бланке организации-поставщика (исполнителя) с соответствующими реквизитами, подписью ответственного должностного лица и печатью организации поставщика (исполнителя). А в случае если жалоба подается физическим лицом (субъектом хозяйствования), наличие официального бланка не обязательно.
Таким образом, Министерство экономики считает, что каждое предприятие должно иметь официальные бланки. Но поскольку ни один Закон этого не требует, то это личное дело каждого предприятия.
Например, в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 1 Закона УССР от 27.03.91 г. №887-XII "О предприятиях в Украине", предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные (текущие) и другие счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием, а также знак для товаров и услуг.
Об официальных бланках здесь упоминания нет, так почему о них упоминается в Порядке? Упоминание об официальных бланках есть в части третьей статьи 9 Закона УССР от 22.10.89 г. №8312-XII "О языках в Украинской ССР", которая требует, чтобы надписи на печатях, штампах, штемпелях, официальных бланках государственных, партийных, общественных органов, предприятий, учреждений и организаций в Украинской ССР выполнялись на украинском языке или на украинском и русском языках.
Также отсутствуют требования к наличию официальных бланков у предприятий в Постановлении Кабинета Министров Украины от 25.05.98 г. №740 "О порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности".
В-третьих, Порядок не содержит указание общего срока рассмотрения жалобы. Только в случае рассмотрения жалобы постоянной комиссией (если объем закупок равняется или превышает 100000 евро) это можно вычислить в Порядке.
Подсчитаем сами: 2 дня на принятие решения оставить заявление без рассмотрения; 5 дней на уведомление всех поставщиков; через 2 дня - заседание комиссии и принятие решения; 3 дня на принятие решения собственно министерством экономики. Получается 12 дней.
Однако для тех, кто обжаловал торги на сумму меньше 100000 евро, в Порядке такой подсчет провести невозможно. Поэтому нужно пользоваться Законом Украины от 22.02.2000 г. №1490-III "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства", в части пятой статьи 37 которого сказано: если жалоба не урегулирована путем переговоров на основании взаимного согласия, заказчик или уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня ее получения принимает обоснованное решение.
Более того (Порядок об этом умалчивает), подача жалобы приостанавливает процедуру закупки на срок, который не может превышать 15 календарных дней.
Виталий МОСЕЙЧУК 

 
Поиск проекта:
Поиск проекта по коду:


НАШИ ПРОЕКТЫ
НАШИ ПРОЕКТЫ | проектов домов
Проект недели
Проект недели | проектов домов
Код: 020-10
Общая площадь: 247.31 м.кв
Жилая площадь: 98.22 м.кв
 
Проект месяца
Проект месяца | проектов домов
Код: Z99
Общая площадь: 126.9 м.кв
 
Стоимость: 16875 грн.
Проект года 1
Проект года 1 | проектов домов
Код: Zx24
Общая площадь: 166.1 м.кв
 
Стоимость: 21875 грн.
Проект года 2
Проект года 2 | проектов домов
Код: h-217
Общая площадь: 217.45 м.кв
Жилая площадь: 109.87 м.кв
 
Проект года 3
Проект года 3 | проектов домов
Код: 005-08
Общая площадь: 260 м.кв
Жилая площадь: 124 м.кв